Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД

 

Данни за Администратора:

 

„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД, ЕИК 831642594,  e администратор на лични данни, с основен предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, продажба на стоки от внос и местно производство, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, извършване на сделки с чуждестранни платежни средства, след получаването на съответните лицензии и разрешения от съответните държавни органи, както и други стопански дейности, незабранени от законите на Република България.

 

Основна икономическа дейност от КИД: Хотелиерска дейност

 

Данни за контакт с ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД, ЕИК 831642594 и Съвета на директорите на Дружеството:

 

Държава: България

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, пл. „Народно събрание” № 4

Телефон: +359 2 9334 334

Ел. поща: info.icsofia@ihg.com

 

„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД обработва лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги:

 

 • получени от субекта на данни (клиента) лично, включително попълнени от клиента в предоставяните от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД брошури програмите IGH Reward clubs и Intercontinental Ambassador, както и от клиентите-потребители на уебсайта на InterContinental Sofia - sofia.intercontinental.com и на уебсайта на Floret Restaurant and Bar - www.floret-sofia.com;
 • съдържащи се във всякакви други документи, съставени във връзка и по повод предоставяне на туристически услуги;
 • събрани в резултат на видеонаблюдение.

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас, в качеството на наш клиент, са:

 

Категория лични данни:

 

Име, адрес, данни от документ за самоличност, мобилен телефон, електронна поща, банкови данни, период на престой, видеозаписи от охранителни камери.

Личните данни и информацията, които събираме от Вас и обработваме, в качеството Ви на потребители на уебсайта на InterContinental Sofia - www.sofia.intercontinental.com и на уебсайта на Floret Restaurant and Bar - www.floret-sofia.com, са:

 

 • Информация за Вашето устройство, като IP адрес, местоположение, вид и версия на браузъра Ви, операционна система;
 • Информация за престоя и поведението Ви на уебсайта, като произход на посещението Ви, дължина на престоя, навигация;
 • Лична информация при регистрация за бюлетина, включително: име, имейл адрес, компания, длъжност;
 • Лична информация при попълването на Формата за резервации на Floret Restaurant and Bar, включително: име, телефон, имейл;
 • Лична информация, предоставена доброволно от потребителя, при кандидатстване по обявени позиции за работа от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД;
 • Информация, свързана с използването на уебсайта, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го посещавате;
 • Всяка друга лична информация, която ни предоставите при контакт с нас.

 

ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД не обработва специални категории данни.

 

В случаите, в които искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД винаги ще се обосновава защо и как ще използва тази информация. Можете да оттеглите съгласието си по отношение на чувствителните данни всяко време с писмено искане отправено до Съвета на директорите на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД, в съответствие с Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни.

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 

 • За целите предоставяне на основни туристически услуги (настаняване, хранене и др.) и допълнителни туристически услуги (услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и др. събития и с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви, организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации, други корпоративни събития, развлечение и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой);
 • За целите на директния маркетинг и маркетингови цели, при изрично дадено съгласие на клиента (например при попълване на брошурите за програмите IGH Reward clubs и Intercontinental Ambassador, участие в бюлетините на уебсайтовете sofia.intercontinental.com и www.floret-sofia.com и т.н.);
 • За целите на набиране на персонал.

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 

Обработването е необходимо с оглед предоставяне на туристически услуги и осъществяване на туристически дейности по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закон за туризма.

 

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

 

Изпълнение на договорните ни взаимоотношения и вменената ни отговорност от действащото българско законодателство във връзка с осъществяване на туристическа дейност.

 

Предаване на личните данни в и извън рамките на ЕС

 

За целите на изпълнение на договорните си задължения (във връзка с предоставянето на туристически услуги), „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД предоставя лични данни на дружеството IHG HOTELS LIMITED.

 

Във връзка с осъществяването на директен маркетинг (при наличие изричното съгласие на потребителя), „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД използва услугите на дружеството Mailchimp®, част от The Rocket Science Group LLC, като за тези цели „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД предоставя на Mailchimp® лични данни.

 

Всички страни, на които „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД  предоставя лични данни, спазват изискванията на Регламент 2016/679 и приложимите писмени споразумения, анекси и договори, сключени с „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД във връзка с обработването на лични данни, като са длъжни да предприемат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

 

Използване на „Cookies”

 

„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД  счита за необходимо да Ви уведоми, че за целите на използването на услуги посредством поддържаните от Администратора електронни страници (www.sofia.intercontinental.com и www.floret-sofia.com), „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД  използва „Cookies” („Бисквитки”).

Бисквитките са файлове, съдържащи идентификатор (поредица от букви и цифри), който бива изпращан от уеб сървър към уеб браузър и е съхраняван от браузъра. В последствие идентификаторът бива изпращан обратно към сървъра всеки път, когато браузърът изиска страница от сървъра. Бисквитките обикновено не съдържат лична информация за идентифициране на потребителя, но личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията, събирана и съхранявана от бисквитките.

Видовете бисквитки, които използваме на нашия уебсайт, са:

-           laravel_session: бисквитки, използвани за сесия при логване в сайта. Не важат за посетителите на сайта, а само за административния екип;

-           XSRF-TOKEN: бисквитки за защита на уеб формите (форма за резервации, контактна форма).

 

Бисквитките помагат на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД да разбере предпочитанията и интересите на своите клиенти, базирани на предишна и/или настояща тяхна активност в сайта. Информацията, получена вследствие на използването на бисквитки, подпомага „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД да подобри обслужването и предложенията, които „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД предоставя на своите клиенти при бъдещите им посещения на сайта и използването на услугите. Така използваната информация подпомага „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД и при селектиране на подходящи предложения и оферти (включително за рекламни цели или цели на директния маркетинг) до своите клиенти.

 

Не използваме бисквитки с рекламна цел.

 

Повечето браузъри позволяват приемането или отхвърлянето на бисквитките. Отхвърлянето на бисквитките може да ограничи функционалността на уебсайтовете.

 

Период на съхраняване на данните

 

„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД ще съхранява Вашите лични данни не повече от  сроковете, установени в законовите и подзаконовите нормативни актове на действащото трудово, данъчно и осигурително законодателство, за съблюдаването на които Дружеството е съставило нарочен График за съхранение и унищожаване на данни. Данните ще бъдат съхранявани в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните,

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Политика за поверителност, ще Ви предоставим нова Политика за поверителност на личните данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД.

 

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK